INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN GEDRAGSREGELS (IDD/MIFID)

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

Polisvoorwaarden

Alle polisvoorwaarden zijn beschikbaar op ons kantoor of op de websites van de verzekeringsmaatschappijen.

Vergoedingen en Inducements

Voor het leveren van diensten als verzekeringsbemiddelaar, ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeraar, die deel uitmaakt van het bedrag/premie die u als cliënt heeft gestort. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de portefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende taken die door ons worden ingevuld. Ons kantoor kan tevens andere vergoedingen ontvangen, zoals beheercommissies, volumecommissies en andere soorten vergoedingen en niet-monetaire voordelen (bijvoorbeeld: retrocessies, opleidingsseminaries, enz …). Bovengenoemde voordelen kunnen worden gecombineerd.

Deze voordelen zijn niet rechtstreeks afhankelijk van of gekoppeld aan de verzekeringsbemiddelingsdiensten die ons kantoor aan zijn klanten verleent.

We streven ernaar om loyaal, billijk en professioneel te handelen in het belang van onze klanten en zorgen er altijd voor dat het bekomen van vergoedingen of voordelen een algemene verbetering van de kwaliteit van de betrokken dienst of activiteit voor de klant inhoudt.

U kunt op eenvoudig verzoek verzoek meer informatie krijgen over de wijze waarop ons kantoor, onze medewerkers of derden worden vergoed.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

Juridisch kader

Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016, de zogenaamde Insurance Distribution Directive (IDD), werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 6 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 en tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.

Deze wet bevat de informatieverplichtingen en de gedragsregels die gelden voor alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen). Overeenkomstig deze gedragscode is ons kantoor met name verplicht een systeem op te zetten voor het beheer van belangenconflicten met betrekking tot het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten.

Het beheer van belangenconflicten vormt een belangrijk onderwerp van het algemeen kader van de Europese regelgeving en van de Belgische wet van 4 april 2014 met betrekking tot verzekeringen. Dit reglement voorziet in de bescherming van onderschrijvers van verzekeringsproducten, en wordt door ons kantoor nageleefd vanwege onze inzet om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van de klanten aan wie informatie verstrekt zo goed mogelijk te dienen. .Dit vereenvoudigde beleid omvat dus een beknopte uitleg van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, evenals de maatregelen die zijn genomen om dergelijke belangenconflicten op te sporen of te vermijden. Het biedt ook een overzicht van hoe ons kantoor een (potentieel) belangenconflict beheert en registreert in een speciaal daartoe voorzien register.

Dit beleid is van toepassing op alle handelingen van ons kantoor met betrekking tot verzekeringsbemiddelingsactiviteiten.

De prioriteit van ons kantoor is om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te dienen.

In dit kader en in overeenstemming met de wet heeft ons kantoor adequate maatregelen genomen om belangenconflicten die zich bij de uitvoering van haar activiteiten kunnen voordoen; te identificeren, te voorkomen en te beheersen.

Rekening houdend met bovenstaande en de kenmerken van onze activiteiten, heeft ons kantoor een schriftelijk beleid inzake belangenconflictenbeheer opgesteld, waarvan dit document een samenvatting is. Op eenvoudig verzoek kunt u aanvullende informatie verkrijgen die u op een duurzame drager zal worden verstrekt.

Identificatie van gevallen van potentiële belangenconflicten

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen ons kantoor (inclusief alle aan ons gelieerde personen zoals bijvoorbeeld bestuurders, managers, personen die zeggenschap uitoefenen over het bedrijf, werknemers die betrokken zijn bij de dienstverlening verzekeringsbemiddeling en subagenten, hierna genoemd ” verbonden personen” en cliënten, of zelfs cliënten onderling.

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor, hebben we mogelijke gevallen van belangenvermenging geïdentificeerd. Hier zijn enkele van de meest voorkomende voorbeelden:

  • situatie waarin ten koste van de opdrachtgever financieel gewin kan worden gerealiseerd of financieel verlies kan worden vermeden;
  • ons kantoor heeft een belang bij de uitkomst van een verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie die afwijkt van het belang van de cliënt;
  • ons kantoor wordt aangemoedigd om, om financiële of andere redenen, de belangen van een andere cliënt of groep cliënten voorrang te geven boven die van de betreffende cliënt;
  • ons kantoor heeft dezelfde beroepsactiviteit als de opdrachtgever;
  • ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan provisies of vergoedingen die normaal voor deze dienst in rekening worden gebracht.

Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te voorkomen

Ons kantoor stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin alle belangenconflicten die zijn ontstaan of kunnen zijn ontstaan en de wijze waarop deze werden-/ zullen worden beheerd, worden vermeld. In dit kader kunnen onze interne procedures en instructies, indien nodig, worden herzien en aangepast.

Ons kantoor treft tevens organisatorische en administratieve regelingen om alle redelijke maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat belangenvermenging de belangen van haar cliënten schaadt. Deze maatregelen staan in verhouding tot de uitgevoerde activiteiten en de gedistribueerde verzekeringsproducten.

Ons kantoor neemt alle passende maatregelen om belangenconflicten te identificeren die zich kunnen voordoen in de verzekeringsdistributieactiviteiten tussen zichzelf (inclusief personen die direct of indirect met de rechtspersoon verbonden zijn) en diens klanten of tussen diens klanten onderling.

Deze maatregelen hebben met name betrekking op:

  • de onafhankelijkheid van ons kantoor: ons kantoor vertegenwoordigt de klant en heeft geen contractuele verplichting om onze productie geheel of gedeeltelijk uitsluitend te plaatsen bij een of meer verzekeringsmaatschappijen. Anderzijds bezit ons kantoor niet rechtstreeks of onrechtstreeks 10% of meer van de stemrechten of het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij door middel van directe of indirecte participatie. Ook bezit geen enkele verzekeringsmaatschappij of moedermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij 10% of meer, direct of indirect, van de stemrechten of het kapitaal van ons kantoor.
  • de verspreiding van een interne instructienota betreffende de verplichting voor al onze medewerkers om voortdurend loyaal, billijk en professioneel te handelen om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te dienen;
  • de implementatie van een aangepast belonings- en remuneratiebeleid dat de belangen van onze klanten behartigt;
  • een systematische kennisgevingsprocedure aan klanten van mogelijke geïdentificeerde belangenconflicten en waarbij de preventieve maatregelen niet voldoende lijken voor een gepast beheer.

In het geval dat de organisatorische of administratieve maatregelen voor de behandeling van belangenconflicten niet volstaan, zal ons kantoor de cliënt voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst duidelijk de algemene aard of de bronnen van bekende belangenconflicten meedelen . Deze mededeling geschiedt op een duurzame gegevensdrager en bevat voldoende elementen, rekening houdend met het type cliënt, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Anderzijds behouden wij ons het recht voor om de verzochte dienst te weigeren bij gebrek aan een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict, met als uiteindelijk doel de belangen van de betrokken cliënt(en) te beschermen.

Indien nodig wordt het belangenconflictenbeleid van ons kantoor aangepast en/ of geactualiseerd.

Klachtenbehandeling

De tevredenheid van onze klanten blijft voor ons een prioriteit. In overeenstemming met ons intern beleid en procedures hebben wij een klachtenbeheersysteem opgezet. Het doel van dit systeem is om klachten met betrekking tot een verzekeringscontract of een dienst in het kader van onze verzekeringsdistributie nauwkeurig en eerlijk te onderzoeken. Elke gedetailleerde klacht kan rechtstreeks naar ons worden gestuurd per telefoon, e-mail of per post via de volgende coördinaten:

E-mail: oostende@cfinance.be
Tel: 059 50 49 11
Adres: Wapenplein 8 en 9, 8400 Oostende en Driftweg 199, 8450 Bredene

Ons kantoor doet er alles aan om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Indien u dat wenst, of indien de behandeling van uw klacht door ons kantoor u niet volledig tevreden heeft gesteld, kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdienst ‘Ombudsman voor verzekeringen’ op de volgende coördinaten: Ombudsdienst voor verzekeringen, Meeûsplein 35, 1000 Brussel, Tel. 02 547 58 71, Fax. 02 547 59 75, E-mail: info@ombudsman-insurance.be, Website: https://www.ombudsman-insurance.be/nl

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.
Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.